HATARTALANUL! Szabadegyháza
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-jétől jelentősen átalakul, a járási hivatalok hatáskörébe kerül az aktív korúak ellátása. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai különválnak.

Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők: aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás); időskorúak járadéka; ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A felsorolt, állami felelősségi körben nyújtott és teljes egészében központi költségvetési forrásból kifizetett szociális ellátásokon túl más ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatok döntenek az ún. települési támogatás keretében.

Jelentős változás, hogy 2015. március 1. napjától az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig a jogosult lakcímére a posta útján vagy pénzintézetnél vezetett folyószámlára. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál, a járási hivataloknál, ezen belül a járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is.

Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátástípus jelenleg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.

A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. A rendszeres szociális segély helyett egy új ellátási forma, azegészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra 2015. március 1. napjától az alábbi két jogcím alapján válhat jogosulttá az aktív korú személy:

- aki a szociális törvény alapján egészségkárosodott személynek minősül, vagyis az az aktív korú személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy aki vakok személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

- aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben, illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani, valamint

a kérelmező családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-át (25.650,- Ft) nem haladja meg és a családnak vagyona nincs. A kérelmező által lakott lakás nem minősül vagyonnak.

Azon személyek aktív korúak ellátására való jogosultságát, akik részére 2015. március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyre való jogosultság került megállapításra, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28. napjáig felül kell vizsgálnia.

A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből. Ezen időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. napja előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:

- ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-éig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően 1 év időtartamra jogosult a támogatásra,

- ha a jegyző 2015. január 1. napját követően döntött a támogatásra való jogosultságról, akkor a támogatás csak 2015. február 28-áig jár.

A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, melyet helyi rendeletben szabályozhatnak.

A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől szintén kikerülnek a szociális törvényből, az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez, valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.

A települési önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélet, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-ig kell megalkotnia. A települési önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.

Fejér Megyei Kormányhivatal