HATARTALANUL! Szabadegyháza
A 2021/2022-es tanévre, nevelési évre óvodáztatási, illetve iskoláztatási támogatást kapnak önkormányzatunktól a szabadegyházi gyerekekre tekintettel a szülők, amennyiben bizonyos feltételeknek megfelelnek. A támogatás összege 25 ezer Ft/gyermek.

Óvodakezdési, beiskolázási támogatás

A 2021/2022-es tanévre, nevelési évre óvodáztatási, illetve iskoláztatási támogatást kapnak önkormányzatunktól az alábbi gyerekek, ill. kiskorú gyermek esetén szülei, törvényes képviselői:

- Óvodáztatási támogatást azok a szabadegyházi lakóhelyű (tartózkodási helyű) gyerekek, akik a szabadegyházi óvodába iratkoztak be.

- Iskoláztatási támogatást azok a szabadegyházi lakóhelyű (tartózkodási helyű) általános iskolás korú gyerekek, akik a szabadegyházi általános iskolába vagy más településen 6, ill. 8 osztályos középiskolába járnak.
- Iskoláztatási támogatást azok a szabadegyházi lakóhelyű (tartózkodási helyű) középiskolás korú gyerekek, akik naponta Szabadegyházáról járnak középiskolába, ill. kollégiumi elhelyezés esetén hétvégén ténylegesen Szabadegyházára jönnek haza.


A támogatás további feltétele:
- Iskolalátogatási igazolás (lehetőleg 2 hónapnál nem régebbi) a 2021/22-es tanévre szólóan!
Figyelem: a szabadegyházi óvodába és iskolába járó gyerekek esetében nem kérünk ilyen igazolást, az intézménytől fogjuk megkérni a beiratkozott tanulók, illetve gyerekek névsorát!
- Egyszerűsített kérelem kitöltése
A támogatás összege 25.000 Ft/gyermek.
A támogatás megállapításánál kizáró feltétel, ha a szülőnek (törvényes képviselőnek), illetve házastársának/élettársának az önkormányzatnál bárminemű lejárt, hátralékos tartozása van (gépjárműadó, lakbér, lakásépítési támogatás, átmeneti segély, köztemetés stb.)

A fentieken túl természetesen szociális alapon is kérhető a támogatás, tehát a nem szabadegyházi óvodába, általános iskolába járó gyermekek szülei is kérelmezhetik a támogatást, az ő esetükben a szociális rendeletünk (9/2015.(IV.30.) ör.) 10. §-a alapján járunk el, ebben az esetben kérelem (nem egyszerűsített!), valamint jövedelemigazolás szükséges a kérelem elbírálásához! Ebben az esetben a támogatás akkor állapítható meg, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át, azaz a 37.050 Ft-ot.

A kérelem beadható a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben Szaniszló Jennifer szociális ügyintézőnél!
Benyújtási határidő: 2021. szeptember 30.
Elbírálás több ütemben, először 2021. augusztus elején.
További információ a Szabad1Lap következő számában és a község honlapján!

A kérelem itt letölthető.


A felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók ősszel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjra pályázhatnak, annak részleteit később ismertetjük.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester