HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 2/2018. (I.17.) rendeletét és a 3/2018. (I.16.) számú határozatával elfogadta a rendelet szakmai megalapozásául szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

HIRDETMÉNY

Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 2/2018. (I.17.) rendeletét és a 3/2018. (I.16.) számú határozatával elfogadtaarendeletszakmaimegalapozásáulszolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Az új építésügyi szemlélet kialakulását célzó intézkedések részeként az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A törvény célja az építési beruházások támogatása mellett, a települések sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által. A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

Településkép védelméről szóló rendelet

A törvényi és kormányrendeleti előírásokkal összhangban a településképhez, az építészeti örökséghez, az építészeti értékekhez, a reklámokhoz, a településképi véleményezési és bejelentési eljárásokhoz kötődő előírások egy rendeletbe rögzítendők.

A rendelet állapítja meg: - a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmével érintett értékeket, valamint a védelem elrendelésének és megszüntetésének szabályait, - a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, - a településképi követelményeket, - a településképi véleményezési, a településképi bejelentési és a településképi kötelezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat, - a településképi véleményezési, a településképi bejelentési eljárások alá vont építési munkák körét, - a településképi kötelezettség megszegése és végrehajtása esetén alkalmazható bírság esetköreit, mértékét, kiszabásának és behajtásának módját, a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások eseteit, - a létesíthető reklámhordozók megjelenésének különös formai (műszaki), anyaghasználati követelményeit.

Településképi Arculati Kézikönyv

A Kézikönyv célja a település fejlődésének, örökségének településképi és városszerkezeti szempontból történő bemutatása, valamint az eltérő karakterű településrészek lehatárolása és jellemzése. A Kézikönyv lehetőséget ad arra, hogy a helyi közösségek végiggondolják, hogy milyen környezetben szeretnének élni, számba vegyék Szabadegyháza történelme, településképe, identitása szempontjából meghatározó értékeket, a különleges oltalmat érdemlő építészeti elemeket. A Kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, mely közérthetően, és mindenki számára értelmezhető eszközökkel mutatja be a helyi építészeti stílusjegyeket, arculati jellemzőikkel és értékeikkel, melyeket egy építkezésnél figyelembe kell venni, alkalmazni kell az építészeti részletek (pl. tető, nyílászárók, kerítések, anyaghasználat) tervezése során.

A Kézikönyv jó példák bemutatásával – leírások és fotók - kézzelfogható segítséget nyújt az építtetők és építészek számára. A Kézikönyv irányt mutat, ahhoz, hogy minél szebb, harmonikusabb környezetben élhessünk. A Kézikönyv hozzájárul Szabadegyháza bemutatásához, megismeréséhez.

A Kézikönyv és a rendelet teljes szövege megtekinthető a következő weboldalon:

Rendelet: http://www.szabadegyhaza.hu/file?id=556

Kézikönyv: http://www.szabadegyhaza.hu/file?id=558

A kézikönyv és a rendelet monitorozása érdekében észrevételeiket, véleményeiket a hivatal@szabadegyhaza e-mailcímen várjuk.