HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki háziorvosi álláshely betöltésére.

Szabadegyháza Község Önkormányzata

a '' Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szabadegyháza Község Önkormányzata Háziorvosi Ellátás

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartalma:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye,2432 Szabadegyháza, Sárosdi utca 5.

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Vörösmarty utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szabadegyháza község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ''Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázat feltételei:

  • Egyetem,-az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV.törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • Büntetlen előélet, MOK tagság

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, MOK tagsági igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul; nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésén tárgyalásról, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Szakmai elképzelések. Ügyeletben részt kell venni. Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Egriné Ambrus Andrea nyújt, a 06306384249-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:214/2016., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.
  • Személyesen: Egriné Ambrus Andrea, Fejér megye,2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.

A pályázat elbírásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a képviselő-testületnek a pályázati határidő lejártát követő ülésén, a pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtást követő testületi ülés.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos lényeges információ:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető (tartósan betöltetlen körzet). A háziorvosi körzet lakosságszáma a 2015.évi adatok szerint: 2228 fő. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásról szóló törvén alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításával. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kitöltésével. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírással kapcsolatban hiteles információt csak a polgármester adhat (30/638-4249).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2016. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltat által az NKI részére megküldött adatok tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati kiírás