HATARTALANUL! Szabadegyháza
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki háziorvosi álláshely betöltésére

Szabadegyháza község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-a alapján

pályázatot hirdet

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Sárosdi utca 5.

Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Vörösmarty Mihály utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szabadegyháza község területi ellátási kötelezettséggel működtetendő felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

• büntetlen előélet, MOK tagság, ügyeleti részvétel

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, egészségügyi alkalmasság igazolása, MOK tagsági igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul; nyilatkozat a pályázatnak a testületi ülés nyílt vagy zárt ülésén tárgyalásról, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Szakmai elképzelések. Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Egriné Ambrus Andrea polgármester nyújt, a 06-30/638-4249 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szabadegyháza község Önkormányzata címére történő megküldésével (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1122-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

• Személyesen: Egriné Ambrus Andrea, Fejér megye, 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a képviselő-testületnek a pályázati határidő lejártát követő ülésén, a pályázók személyes meghallgatását követően kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.szabadegyhaza.hu

• Szabad1 TV

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető (tartósan betöltetlen körzet). A háziorvosi körzet lakosságszáma a 2016. évi adatok szerint: 2237 fő. Igény esetén szolgálati lakást biztosít az önkormányzat. Illetmény a közalkalmazottak jogállásról szóló törvény alapján kerül megállapításra, személyi illetmény megállapításával. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő kitöltésével. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázattal kapcsolatban hiteles tájékoztatást csak a polgármester adhat (30/638-4249).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szabadegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel

A pályázati kiírás teljes szövege