HATARTALANUL! Szabadegyháza
Fogorvosi feladatra pályázat kiírása

Pályázati kiírás

Szabadegyháza községben fogorvosi feladatok ellátására

Hirdető: Szabadegyháza Község Önkormányzata

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2033 fő
Pályázati feltételek: Szabadegyháza Község Önkormányzata
pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi körzet
– vállalkozási formában történő – fogorvosi feladatainak ellátására.

A pályázatot meghirdető szerv neve: Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Munkakör megnevezése: fogorvos
Feladatellátás helye: 2432 Szabadegyháza, Sárosdi u. 5. szám alatt kialakított rendelőben.
Feladatellátás módja:
• feladat-ellátási szerződés alapján vállalkozási formában
• területi ellátási kötelezettséggel Szabadegyháza Község Közigazgatási területén

Pályázati feltétek:
• fogorvosi diploma
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakirányú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• részletes szakmai önéletrajz
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
• igazolás a működési nyilvántartásba vételről
• a vállalkozás meglétét igazoló okirat másolata (egyéni vállalkozói igazolvány vagy igazolás, társasági szerződés, cégbírósági végzés)
• nyilatkozat arról, hogy pályázó a tevékenység megkezdéséhez szükséges tárgyi feltételeket (eszközöket) biztosítja
• nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a jelölt pályázati anyagát és az abban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázat a nyilvános tárgyalásához

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázat benyújtása: Szabadegyháza Község Önkormányzata polgármesterének címezve (Egriné Ambrus Andrea 2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.) személyesen vagy postai úton. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „fogorvosi pályázat"
Felvilágosítás kérhető: Egriné Ambrus Andrea polgármestertől a 06/25-509-560 és 0630/638-4249 telefonszámokon vagy személyesen 2432 Szabadegyháza, Kosusth utca 2. szám alatt a Polgármesteri Hivatalban.
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal

Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Fogorvosi
Típusa: Vegyes

Leírás / Megjegyzések: • Az önkormányzat a működtetési jogot térítésmentesen kívánja biztosítani.
• Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történő fogorvosi alapellátás az OEP-pel kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
• Az egészségügyi vállalkozásnak vállalni kell a szerződés megkötését követő 5 éven át az adott fogorvosi körzetre vonatkozó fogorvosi feladatok ellátását.

Fogorvosi feladatok ellátására pályázat kiírása